UEC Tortosa – Espeleo i Barrancs

Secció Barrancs i Espeleologia de la Uec de Tortosa

Normativa de Material


1. Tot soci té dret a utilitzar el material inventariable de què disposa la
UEC Tortosa.

2. L’ús del material és exclusiu per part de socis de la UEC Tortosa.

3. El material es troba a disposició de tots els socis, sempre i quan no
hi hagi un curs organitzat per la UEC o una activitat extraordinaria on els participants el necessitin.

4. Tot soci que vulgui material s’haurà de dirigir a algun membre de la
Junta el qual, si és possible, li posarà a disposició.

5. El material es prestarà tots els dimecres no festius de 20:00h a 22:00h
aprox. i haurà de ser retornat el dimecres vinent de 20:00 a 22:00h.

6. El material s’ha de tornar en perfecte estat, net, sec i plegat. En cas
de tornar el material amb desperfectes, es comunicará al responsable de material, qui decidirá les accions a empendre.

7. El material reservat per a cursos, no es podrá utilitzar per activitats
personals dels socis.

8. No esta permes modificar el material, tallar cordes, pintar equips, etc,
sense autorització explicita del responsable de material.

9. Les cordes de la secció de espeleo i barrancs, només es podrán
fer servir per espeleologia, no es faran servir per fer barrancs.

10. El soci que incompleixi algun d’aquests punts, no podrà gaudir
durant un any del préstec de material de la UEC Tortosa.